top of page

Algemene voorwaarden Faunacontrol

Faunacontrol Faunabeheer

Faunacontrol Plaagdierbestrijding

Faunacontrol Handelsonderneming

 

Artikel 1

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van plaagdierbestrijdingswerkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over (plaagdier)bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

 

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 3 Prijzen

Wegens het verrichten van plaagdierbestrijdingswerkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijzingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Faunacontrol zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

De prijs die vastgesteld is in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden verhoogd.

 

Indexatie: Faunacontrol behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, prijzen jaarlijks te indexeren gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS.

 

De door Faunacontrol toegepaste indexatie vormt geen grond voor tussentijdse ontbinding.

De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

De plaagdierbestrijdingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen.

Faunacontrol  zal de uitvoering van de  overeenkomst doen geschieden onder of door direct toezicht van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

 

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Faunacontrol, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitgevoerd daarvan, worden opgevolgd.

 

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Faunacontrol met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen.

Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen ect.

Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

 

Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Faunacontrol vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.

 

De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos te beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Faunacontrol ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Faunacontrol, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.

Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

 

Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd.

Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond -en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

 

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 hem extra in rekening gebracht.

 

Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

 

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

 

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is.

De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Faunacontrol bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten.

De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomt te vorderen onverlet.

 

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Onverminderd is men bij overschrijving van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.

 

Faunacontrol heeft te allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.

 

Bij verkoop heeft Faunacontrol te allen tijde het recht volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering.

 

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

 

Artikel 7 Reclames

Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever te zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Zolang op een reclamering door Faunacontrol nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 8 Niet- nakoming en beëindiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond -en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

 

In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, alsmede in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

 

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door de of namens Faunacontrol betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij  schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

 

Faunacontrol verplicht zich in te spannen om de plaagdierbestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.

De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Faunacontrol zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

 

Faunacontrol is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Faunacontrol.

In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

 

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze

(milieu)schadeverzekering.

 

Iedere aansprakelijkheid van Faunacontrol voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Faunacontrol.

In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

 

Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of langer, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Faunacontrol gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat mede de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.

 

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.

 

Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Faunacontrol kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Faunacontrol overdragen aan een derde.

 

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Faunacontrol en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda

Nederlands recht is van toepassing.

 

Artikel 12 Levering en eigendomsovergang

De producten zullen worden afgeleverd op het magazijn van Faunacontrol. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreken daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.

 

De eigendom van de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop Faunacontrol volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

 

Artikel 13 Het bestrijden van knaagdieren

A De weringmaatregelen als door Faunacontrol aangegeven in een inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door opdrachtgever zijn aangebracht.

B. De deuren dienen zo veel mogelijk gesloten te blijven.

C. Tijdens de bestrijdingsactie dienen katten uit de buurt gehouden te worden en moeten ze zo goed mogelijk gevoerd worden.

D. Wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn.

D.w.z dat bij voorkeur alle pallets etc. 50 cm van de wand geplaatst moeten worden.

E. De afgesproken delen van het pand als kruipruimtes ect. moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.

F.  De door ons in de offerte aangeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk uitgevoerd worden.

G. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door opdrachtgever.

H. Voerkisten etc. Mogen alleen in overleg verplaatst worden.

Tevens dienen deze voerkisten aan de buitenkant netjes gehouden te worden door de opdrachtgever.

 

Artikel 14 Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende plaagdieren

A. Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden. Kleden moeten verwijderd worden en buiten opgehangen worden door opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld.

Het beddengoed moet in dichte zakken of wasmachine worden gedaan door opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn.Het beddengoed moet gewassen worden, evenals hondenkleden, kattenkleden etc. De waakvlam moet worden gedoofd en elektra ontkoppeld. Tevens moet vooraf door de opdrachtgever grondig worden gestofzuigd+ stofzuigerzak geleegd worden. Huisdieren moeten gedurende 3 uur elders verblijven, evenals de bewoners. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 3 uur.

3 uur na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden.Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel. De bestrijding wordt dan volledig afgerond.

B. Bij kakkerlakken dient vooraf alles goed schoongemaakt te worden.

Omdat wij met een gel werken zal de overlast tijdens de bestrijding minimaal zijn. Bij signalering van kakkerlakken dient u ons direct te waarschuwen. Een nabehandeling is dan nodig!

De gel mag gedurende 6 weken niet worden weggehaald.

C. Bij overige insecten dient u vooral in de offerte vermelde afgesproken ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet  mag betreden aan te houden.

 

Artikel 15 Het bestrijden van insecten in het algemeen

A. In de offerte vermelde afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen.

B. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, met name ook fruitschalen etc.

C. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen in de offerte vermelde tijd.

D. Meerwerk zal worden berekend in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.

E. Faunacontrol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.

F. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Faunacontrol.

 

Artikel 16 Het bestrijden van houtaantastende insecten, schimmels c.q. zwammen en preventief beschermen van hout.

 • Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of in de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.

 • De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.

 • Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn, een en ander als aangegeven in het inspectierapport. Lekkages moeten spoedig worden verholpen.

 • Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn. Indien dit niet het geval is, zal Faunacontrol het spuitklaar maken. Dit wordt als meerwerk spuitklaar maken opgegeven. Zo niet, dan gaat Faunacontrol er van uit dat alles spuitklaar is.

 • Indien er volgens afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever te worden afgedekt met deugdelijke folie.

 • Levensmiddelen, ook aardappelen en uien, dienen verwijderd te worden door de opdrachtgever.

 • Open vuur en vooral ook “waakvlammen”moeten door de opdrachtgever worden gedoofd.

 • Huisdieren mogen gedurende de behandeling evenals personen, tot 48 uur na de behandeling niet langdurig in de ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken.Let hierbij ook op vogels en vissen.

 • Elektronische apparatuur, tl,s etc. moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden; plexiglas, vloerbedekkingen etc. moeten eveneens deugdelijk worden afgedekt.

 • Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 48 uur niet langdurig worden betreden.

 • Indien het een “open”dakconstructie betreft (d.w.z. zonder beschot) moeten vijvers buiten ook goed worden afgedekt door de opdrachtgever. Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van Faunacontrol.

 • Garanties op alle door Faunacontrol behandelde delen zijn volgens de normen van de Nederlandse Vereniging Voor Ongediertebestrijders. Dwz. op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen wordt geen garantie gegeven.

 • Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Faunacontrol bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor adviezen. Faunacontrol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor delen die niet bekeken konden worden bij de inspectie.

 • Na behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Zij zullen echter sterven.

 • Boktoraantastingen dienen door Faunacontrol open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.

 • Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit bekend is bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig gemeld worden bij Faunacontrol. Dit geldt ook voor kerkuilen. Alle beschermde diersoorten mogen geen slachtoffer worden.

 • Faunacontrol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.

 • Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt, A,B,D,E,F,I,K, en O zal doorberekend worden.

 • Ook het gebruik van extra vloeistof en meerspuitwerk zal als meerwerk verrekend worden.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Versie 151008.pdf

bottom of page